“Thế này là đủ rồi!” Megan nói. Cô ấy cắt một nhánh từ cây phong lữ của mình, nhúng đầu cắt vào mật ong và cắm nó vào chiếc bình chứa đầy phân ủ. Megan đang dạy cho tôi cách nhân giống hoa phong lữ: biến một cây khỏe mạnh thành nhiều cây, để tôi sẽ có nhiều hoa mà chia sẻ cho người khác. Cô ấy nói rằng mật ong sẽ giúp cho những cây con đâm rễ.

Khi nhìn cô ấy làm, tôi tự hỏi điều gì sẽ giúp chúng ta đâm rễ trong đời sống thuộc linh. Điều gì giúp chúng ta trở nên những con người có đức tin mạnh mẽ và kết quả? Điều gì giữ chúng ta không tàn úa hoặc kém phát triển? Trong bức thư gửi cho các tín hữu ở Ê-phê-sô, Phao-lô nói rằng chúng ta “được đâm rễ và vững lập trong tình yêu” (Êph. 3:17). Tình yêu này đến từ Đức Chúa Trời, Đấng thêm sức cho chúng ta bằng cách ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Đấng Christ ngự trong tấm lòng chúng ta. Và khi bắt đầu “thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy” (c.18), chúng ta kinh nghiệm sâu sắc sự hiện diện của Chúa khi “được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời” (c.19).

Sự tăng trưởng thuộc linh đòi hỏi phải đâm rễ trong tình yêu của Chúa – biết chắc rằng chúng ta được Ngài yêu thương, Ngài là Đấng làm cho “trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (c.20). Thật là nền tảng tuyệt diệu cho đức tin của chúng ta!