Khi các nhân viên ngân hàng cấp cao ở châu Á được hỏi về câu hỏi phỏng vấn yêu thích của mình, một người đã trả lời: “Bạn định nghĩa thành công là gì?” Tổng Giám đốc Ngân hàng Citibank Singapore giải thích: “Tôi muốn hiểu động lực thành công. Điều này cho phép tôi biết được bản chất và các giá trị cốt lõi của người mà tôi đang phỏng vấn”.

Còn Đức Chúa Trời thì sao? Ngài tìm kiếm điều gì? Chúng ta tìm thấy một “cuộc phỏng vấn” trong I Sa-mu-ên 16:1-13. Chúa giao cho tiên tri Sa-mu-ên nhiệm vụ phải tìm và xức dầu cho vua của Y-sơ-ra-ên, và Chúa đưa ra yêu cầu này: “Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa. 16:7).

Bảy ứng cử viên được phỏng vấn và bị từ chối (c.8-10). Ứng cử viên thứ tám, Đa-vít, con trai út của Gie-sê và là người kém nhất về thành tích, lại được chọn. Người này đạt được tiêu chí quan trọng mà Chúa đang tìm kiếm: “Ta đã tìm thấy Đa-vít con trai của Gie-sê, là người Ta hài lòng, người sẽ thi hành mọi ý muốn Ta” (Cv. 13:22).

Dù rằng xem xét kỹ năng và trình độ của một người là điều quan trọng, nhưng chúng ta cũng đừng bỏ qua khía cạnh có ảnh hưởng lớn hơn về tính cách – trung thực, thành thật, liêm chính và khiêm nhường. Khía cạnh này có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta: khi muốn trở thành người đầy tớ ngay lành và trung tín của Chúa, chúng ta phải cố gắng phát triển kỹ năng và tri thức, và điều quan trọng hơn nữa là trở thành người đẹp lòng Chúa.