Con chim gõ kiến đã bắt đầu mổ vào vách nhà chúng tôi từ vài năm trước đây. Chúng tôi nghĩ vấn đề chỉ ở bên ngoài. Rồi một ngày, khi tôi và con trai leo thang lên gác mái thì một con chim bay qua làm chúng tôi giật mình. Vấn đề tệ hơn chúng tôi tưởng: nó đã vào bên trong ngôi nhà.

Khi Chúa Jêsus đến Giê-ru-sa-lem, đám đông hy vọng Ngài sẽ giải quyết nan đề bên ngoài của họ – sự đàn áp của người La Mã. Họ nhiệt liệt gào thét: “Hô-sa-na Con của Đa-vít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na trên nơi chí cao!” (Mat. 21:9). Đây là khoảnh khắc họ chờ đợi bấy lâu; Vị Vua được Đức Chúa Trời lựa chọn đã đến. Nếu Đấng Giải Cứu của Đức Chúa Trời sắp bắt đầu cải cách mọi thứ, chẳng phải Ngài sẽ bắt đầu với những điều sai trái ngoài kia sao? Thế nhưng, trong hầu hết các sách Phúc Âm, ngay sau sự kiện Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem là việc Ngài đuổi những kẻ đổi tiền… khỏi đền thờ (c.12-13). Ngài đang dẹp sạch từ trong ra ngoài.

Đó là những gì xảy ra khi chúng ta chào đón Chúa Jêsus như Vị Vua; Ngài đến để sửa lại mọi thứ – và Ngài bắt đầu từ chỗ chúng ta. Ngài khiến chúng ta đối diện với tội lỗi ở bên trong. Chúa Jêsus cưỡi trên con lừa như những chiến binh trong câu chuyện Con ngựa thành Troy. Con ngựa được chào đón như một biểu tượng hòa bình, nhưng mục đích cuối cùng của nó là đầu phục vô điều kiện. Chúa Jêsus, Vị Vua của chúng ta cũng đòi hỏi ở chúng ta như vậy.