Đầu năm 2019, Charlie VanderMeer qua đời ở tuổi tám mươi tư. Trong nhiều thập kỷ, ông được hàng ngàn người biết đến với cái tên Bác Charlie, người dẫn chương trình phát thanh toàn quốc mang tên Giờ Kinh Thánh Cho Trẻ Em. Một ngày trước khi Bác Charlie bước vào cõi đời đời, ông nói với người bạn thân rằng: “Anh biết gì không quan trọng bằng anh biết ai. Dĩ nhiên, tôi đang nói về Chúa Jêsus Christ.”

Kể cả khi đối diện với giây phút cuối đời, Bác Charlie vẫn không ngừng nói về Chúa Jêsus và sự cần thiết để con người tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa.

Sứ đồ Phao-lô đã xem việc biết Chúa Jêsus là nhiệm vụ quan trọng hơn hết: “Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ, và được ở trong Ngài.” (Phil. 3:8-9). Và chúng ta biết Chúa Jêsus như thế nào? “Nếu miệng anh em xưng ‘Đức Chúa Jêsus là Chúa’, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu” (Rô. 10:9).

Có lẽ chúng ta biết những sự kiện về Chúa Jêsus, có lẽ chúng ta biết mọi điều về hội thánh và thậm chí cũng quen thuộc với Kinh Thánh. Nhưng cách duy nhất để biết Chúa Jêsus là Cứu Chúa là nhận lấy món quà cứu rỗi miễn phí của Ngài. Ngài là Đấng mà chúng ta cần phải biết.