“Tôi đã chạy trốn Ngài, cả ngày lẫn đêm”, là câu mở đầu cho bài thơ nổi tiếng “Thiên Đàng Tìm Kiếm” của nhà thơ người Anh Francis Thompson. Thompson miêu tả sự không ngừng theo đuổi của Chúa Jêsus – mặc cho ông đã nỗ lực trốn tránh, thậm chí là chạy trốn Đức Chúa Trời. Nhà thơ kết luận: “Con là người mà Ngài muốn tìm kiếm!”

Tình yêu theo đuổi của Đức Chúa Trời là chủ đề chính của sách Giô-na. Tiên tri Giô-na được giao cho nhiệm vụ đi nói cho dân Ni-ni-ve (kẻ thù khét tiếng của Y-sơ-ra-ên) biết rằng họ cần phải trở lại với Đức Chúa Trời, nhưng “Giô-na liền tránh mặt Đức Giê-hô-va” (Giôn. 1:3). Ông trả tiền để lên tàu đi về hướng ngược lại với Ni-ni-ve, nhưng chẳng mấy chốc con tàu bị cơn bão lớn vây phủ. Để cứu thủy thủ đoàn, Giô-na bị quăng khỏi tàu và một con cá lớn nuốt lấy ông (1:15-17).

Trong bài thơ tuyệt vời của ông, Giô-na kể lại rằng dù cho ông đã hết sức nỗ lực để chạy trốn khỏi Chúa, nhưng Ngài vẫn theo đuổi ông. Khi Giô-na bất lực trước hoàn của mình và cần sự giải cứu, ông đã kêu cầu Chúa trong sự cầu nguyện và quay về với tình yêu của Ngài (2:2, 8). Chúa đã đáp lời và giải cứu không chỉ Giô-na, mà cả những kẻ thù người A-si-ri của ông nữa (3:10).

Như được miêu tả trong cả hai bài thơ, dường như sẽ có những lúc trong đời chúng ta cố gắng chạy khỏi Chúa. Dầu vậy Chúa Jêsus vẫn yêu thương và hành động để đưa chúng ta trở lại với mối liên hệ được phục hồi với Ngài (I Gi. 1:9).