Ở Perth, nước Úc, tại nơi gọi là Nhà Shalom, những người tranh chiến với các chứng nghiện sẽ tìm được sự giúp đỡ. Tại đây, họ gặp gỡ những nhân viên chăm sóc đầy quan tâm, là những người giới thiệu họ đến với sự bình an của Chúa (chữ “bình an” trong tiếng Hê-bơ-rơ là shalom). Những cuộc đời bị nghiền nát dưới sức nặng của chứng nghiện ma túy, rượu, cờ bạc và các hành vi hủy hoại khác được biến đổi bởi tình yêu của Chúa.

Trọng tâm của sự biến đổi này là sứ điệp của thập tự giá. Những con người tan vỡ tại Nhà Shalom khám phá ra rằng qua sự phục sinh của Chúa Jêsus, cuộc đời họ cũng có thể được phục hồi. Trong Đấng Christ, họ có được sự bình an và chữa lành.

Bình an không chỉ đơn giản là không có xung đột nhưng là sự hiện diện trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều cần sự bình an đó, và chỉ có thể tìm thấy sự bình an đó trong Đấng Christ và Thánh Linh Ngài. Đó là lý do Phao-lô hướng các tín hữu người Ga-la-ti đến với công tác biến đổi của Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh hành động trong đời sống chúng ta, Ngài tạo ra trái của Thánh Linh, bao gồm tình yêu thương, sự vui mừng, nhịn nhục và nhiều điều khác nữa (Ga. 5:22-23). Ngài mang đến yếu tố quan trọng cho sự bình an thật và lâu dài.

Khi Thánh Linh giúp chúng ta sống trong sự bình an của Chúa, chúng ta học cách trình dâng những nhu cầu và lo lắng của mình lên cho Cha thiên thượng. Điều này mang lại cho chúng ta “sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết”, sự bình an sẽ “gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus” (Phi. 4:7).

Trong Thánh Linh của Đấng Christ, tấm lòng của chúng ta được kinh nghiệm sự bình an thật.