Mục sư người Anh Charles H. Spurgeon (1834-1892) đã sống cuộc đời “dốc hết toàn lực”. Ông trở thành mục sư ở tuổi mười chín – và chẳng bao lâu sau ông đã giảng cho những đám đông lớn. Ông đã tự biên soạn tất cả bài giảng của mình, và tổng hợp thành sáu mươi ba tuyển tập. Ông cũng viết nhiều sách giải kinh, các sách về sự cầu nguyện và nhiều tác phẩm khác. Thông thường, ông đọc sáu quyển sách một tuần! Trong một bài giảng, mục sư Spurgeon đã nói: “Tội không làm gì cả dường như là tội lớn nhất trong mọi tội, vì nó bao gồm hầu hết mọi tội khác… Sự nhàn rỗi thật kinh khủng! Xin Chúa cứu chúng ta khỏi đó!”

Mục sư Charles Spurgeon đã sống với sự siêng năng, ông đã “cố gắng hết sức” (II Phi. 1:5) để tăng trưởng trong ơn Chúa và sống cho Ngài. Nếu chúng ta là những người theo Đấng Christ, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ đặt để khao khát đó trong chúng ta và Ngài cũng ban năng lực để chúng ta trở nên giống Chúa Jêsus càng hơn, “cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức… tính tiết chế, tính kiên nhẫn… lòng tin kính” (c.5-7).

Mỗi chúng ta có sự thôi thúc, khả năng và sức lực khác nhau – không phải ai cũng có thể, hay nên sống với nhịp độ của mục sư Charles Spurgeon! Nhưng khi hiểu tất cả những gì Chúa Jêsus đã làm cho mình, chúng ta có động lực lớn nhất để sống siêng năng và trung tín. Và chúng ta sẽ tìm thấy sức lực từ Chúa để sống cho Ngài và hầu việc Ngài. Đức Chúa Trời qua Thánh Linh Ngài sẽ ban sức cho chúng ta trong mọi nỗ lực của mình, dù lớn hay nhỏ.