Để tưởng nhớ công việc của ông mình, Peter Croft đã viết: “Khao khát sâu thẳm nhất của tôi là khi một người cầm quyển Kinh Thánh lên, cho dù họ đang dùng bản dịch nào, thì họ sẽ không chỉ hiểu nhưng còn kinh nghiệm Kinh Thánh là quyển sách sống động, phù hợp, nguy hiểm và hấp dẫn trong hiện tại cũng giống như cách đây hàng ngàn năm vậy”. Ông của Peter là Mục sư J.B. Phillips, một mục sư cho giới trẻ, đã thực hiện bản diễn ý mới cho Kinh Thánh tiếng Anh trong Đệ nhị thế chiến để khiến Kinh Thánh trở nên sinh động với các sinh viên trong hội thánh của ông.

Giống như các sinh viên của Mục sư Phillips, chúng ta cũng đối diện với những rào cản trong việc đọc và kinh nghiệm Kinh Thánh, nhưng không hẳn là vì những bản dịch. Chúng ta thiếu thời gian, kỷ luật hoặc những công cụ thích hợp để hiểu Kinh Thánh. Nhưng Thi Thiên 1 cho chúng ta biết “Phước cho người nào… vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va” (c.1-2). Suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày sẽ khiến chúng ta “thịnh vượng” trong mọi hoàn cảnh, cho dù chúng ta đang đối mặt với khó khăn nào.

Bạn có cái nhìn nào đối với Kinh Thánh? Kinh Thánh vẫn là sự hướng dẫn phù hợp cho cuộc sống hiện nay, lời kêu gọi tin theo Chúa Jêsus vẫn đưa đến những mối nguy hiểm, sự hiểu biết cặn kẽ về Đức Chúa Trời và nhân loại vẫn là trải nghiệm đầy hấp dẫn. Kinh Thánh giống như dòng nước (c.3) để duy trì sự sống mà chúng ta cần mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta hãy nghiêm túc đọc Kinh Thánh – dành thời gian, sử dụng công cụ thích hợp và cầu xin Chúa giúp mình kinh nghiệm Kinh Thánh là một quyển sách sống động.