Jim, người nông dân đời thứ ba, rất xúc động khi đọc đến câu: “Nhưng về phần các con là người kính sợ danh Ta… Các con sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ được thả ra khỏi chuồng” (Mal. 4:2) đến nỗi ông đã cầu nguyện tiếp nhận sự sống đời đời mà Chúa Jêsus ban cho. Nhớ lại hình ảnh những con bò tơ của mình phấn khích nhảy nhót khi được thả ra khỏi chuồng, Jim cuối cùng cũng hiểu được lời hứa về sự tự do thật mà Chúa ban.

Con gái của Jim kể cho tôi câu chuyện này bởi vì chúng tôi đang thảo luận với nhau về hình ảnh trong Ma-la-chi 4, khi vị tiên tri phân biệt rõ ràng giữa những người kính sợ danh Chúa, trung tín với Ngài, với những người chỉ tin cậy vào chính mình (4:1-2). Tiên tri Ma-la-chi đang khích lệ dân Y-sơ-ra-ên bước theo Chúa trong một thời đại mà có quá nhiều người, kể cả những người lãnh đạo thuộc linh đã xem thường Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn của Ngài về đời sống trung tín (1:12-14; 3:5-9). Ma-la-chi kêu gọi dân sự sống trung tín bởi vì sẽ đến một ngày Đức Chúa Trời phân biệt hai nhóm người này. Trong bối cảnh đó, Ma-la-chi đã sử dụng hình ảnh bất ngờ về một con bò tơ đang nhảy nhót để miêu tả niềm vui không kể xiết mà nhóm người trung tín sẽ kinh nghiệm khi “mặt trời công chính sẽ mọc lên” (4:2).

Chúa Jêsus là sự ứng nghiệm tối thượng của lời hứa này, Ngài đem đến tin tốt lành rằng sự tự do thật sẽ dành sẵn cho tất cả mọi người (Lu. 4:16-21). Và một ngày kia, trong cõi tạo vật mới được Đức Chúa Trời phục hồi, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tự do này cách trọn vẹn. Thật là niềm vui không kể xiết khi được vui đùa tại đó!