Sau khi mẹ tôi đột ngột qua đời, tôi được thôi thúc bắt đầu viết blog. Tôi muốn viết bài để khích lệ mọi người tận dụng những phút giây trên đất để tạo ra khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Vì vậy, tôi tìm đến những hướng dẫn cho người mới bắt đầu viết blog. Tôi tìm hiểu nền tảng nên dùng, cách chọn tiêu đề và cách viết bài hấp dẫn. Năm 2016, tôi đăng bài đầu tiên trên blog.

Sứ đồ Phao-lô viết “hướng dẫn cho người bắt đầu” để giải thích cách có được sự sống đời đời. Trong Rô-ma 6:16-18, ông so sánh thực tế rằng chúng ta được sinh ra trong sự chống nghịch Chúa (tội nhân) với chân lý rằng Chúa Jêsus sẽ giúp chúng ta “thoát khỏi tội lỗi” (c.18). Sau đó, Phao-lô mô tả sự khác biệt giữa làm nô lệ cho tội lỗi và làm nô lệ cho Đức Chúa Trời cũng như đường lối công chính của Ngài (c.19-20). Ông nói tiếp: “Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (c.23). Chết có nghĩa là bị phân cách với Đức Chúa Trời mãi mãi. Đây là kết cục bi thảm mà chúng ta phải đối diện khi khước từ Đấng Christ. Nhưng trong Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một món quà là sự sống mới. Đó là sự sống bắt đầu trên đất và tiếp tục mãi mãi trên thiên đàng với Ngài.

Lời hướng dẫn cho người bắt đầu của Phao-lô về sự sống đời đời đưa ra cho chúng ta hai lựa chọn – chọn tội lỗi dẫn đến sự chết hoặc chọn món quà của Chúa Jêsus, dẫn đến sự sống đời đời. Nguyện bạn tiếp nhận món quà sự sống của Ngài và nếu bạn đã tin nhận Đấng Christ, nguyện bạn chia sẻ món quà này với những người khác hôm nay!