Vào năm 1929, khi nền kinh tế Mỹ sụp đổ, hàng triệu người đã mất tất cả. Nhưng Floyd Odlum thì không. Khi mọi người hoảng loạn và bán cổ phiếu của họ với giá thấp thì Odlum có vẻ như dại dột khi mua lại những cổ phiếu đó đúng lúc tương lai của đất nước tan vỡ. Nhưng góc nhìn “dại dột” của Odlum đã được đền đáp, mang lại những khoản đầu tư lớn tồn tại trong nhiều thập kỷ.

Đức Chúa Trời bảo Giê-rê-mi làm một điều có vẻ như là sự đầu tư hoàn toàn dại dột: “mua lại đám ruộng… ở A-na-tốt, trong đất Bên-gia-min” (Giê. 32:8). Tuy nhiên, đây không phải là lúc để mua ruộng đất. Cả nước đang trên bờ vực diệt vong. “Quân đội của vua Ba-by-lôn bao vây thành Giê-ru-sa-lem” (c.2) và cho dù là đám ruộng nào mà Giê-rê-mi mua lại cũng sẽ sớm thuộc về Ba-by-lôn. Thật dại dột khi đầu tư trong lúc mọi thứ sẽ sớm mất đi!

Nhưng đó là người đang lắng nghe Chúa – Đấng định liệu một tương lai mà không ai có thể hình dung được. “Vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán: ‘Người ta sẽ còn mua nhà cửa, ruộng đất, và vườn nho trong xứ nầy’” (c.15). Chúa nhìn thấy vượt trên sự đổ nát. Ngài hứa đem lại sự cứu chuộc, chữa lành và phục hồi. Sự đầu tư kỳ quặc trong mối liên hệ hay sự phục vụ Chúa không phải là dại dột – đó là bước đi khôn ngoan nhất có thể khi Chúa dẫn dắt chúng ta thực hiện (và quan trọng là chúng ta phải hết lòng tìm kiếm trong sự cầu nguyện để biết Ngài đang hướng dẫn). Sự đầu tư vào người khác theo sự dẫn dắt của Chúa hoàn toàn là điều có ý nghĩa, dù có vẻ như dại dột.