Trong văn hóa nông thôn của người Amish, việc xây dựng kho thóc là một sự kiện xã hội. Phải mất hàng tháng để một người nông dân và gia đình xây được kho thóc, nhưng người Amish có thể hoàn thành công việc nhanh chóng khi làm việc cùng nhau. Gỗ được dự trữ trước đó; công cụ được chuẩn bị sẵn. Vào ngày đã định, toàn bộ cộng đồng người Amish tập họp sớm, phân chia nhiệm vụ và cùng nhau đóng góp để xây dựng một kho thóc – đôi khi chỉ trong một ngày.

Đây là hình ảnh đẹp về ý muốn của Đức Chúa Trời đối với Hội Thánh và vai trò của chúng ta trong Hội Thánh. Kinh Thánh cho biết: “Anh em là thân của Đấng Christ, và mỗi cá nhân là một chi thể” (I Cô. 12:27). Chúa đã trang bị cho chúng ta theo cách khác nhau và phân chia nhiệm vụ mà mỗi người làm “công việc đặc biệt của riêng mình” như một chi thể trong thân thể “kết hợp và gắn chặt với nhau” (Êph. 4:16). Trong cộng đồng, chúng ta được khích lệ để “mang gánh nặng cho nhau” (Ga. 6:2).

Tuy nhiên, chúng ta thường làm việc một mình. Chúng ta giữ các nhu cầu cho riêng mình, muốn kiểm soát hoàn cảnh của mình. Hoặc chúng ta không vươn ra và gánh vác nhu cầu của người khác. Nhưng Chúa muốn chúng ta kết nối với những người xung quanh. Ngài biết những điều tốt đẹp xảy ra khi chúng ta nhờ người khác giúp đỡ và cầu nguyện cho nhu cầu của người khác.

Chỉ khi phụ thuộc vào nhau, chúng ta mới có thể kinh nghiệm những điều Chúa dành cho mình và hoàn thành kế hoạch tuyệt vời của Ngài cho cuộc đời của chúng ta – như xây kho thóc chỉ trong một ngày.