Đọc chương cuối của một cuốn tiểu thuyết li kì thoạt nghe có vẻ là một ý tưởng tồi đối với những ai yêu thích sự hồi hộp của một câu chuyện hay. Nhưng một số người sẽ thích đọc sách hơn nếu họ biết trước cái kết.
Trong cuốn sách Đọc Ngược (Reading Backwards), tác giả Richard Hays chỉ ra cách đọc này quan trọng như thế nào đối với sự hiểu biết của chúng ta về Kinh Thánh. Giáo sư Hays cho thấy cách mà các từ ngữ và sự kiện trong Kinh Thánh được dự ngôn, nhắc lại và làm sáng tỏ cho nhau, điều này là lý do chúng ta nên đọc Kinh Thánh từ đầu đến cuối và ngược lại.

Giáo sư Hays nhắc nhở độc giả rằng chỉ sau khi Chúa Jêsus sống lại, các môn đồ của Ngài mới hiểu lời Ngài tuyên bố sẽ xây lại đền thờ bị phá hủy trong ba ngày. Sứ đồ Giăng nói rằng: “Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài” (Giăng 2:21). Chỉ khi đó, họ mới hiểu được ý nghĩa của việc cử hành Lễ Vượt Qua mà họ chưa từng hiểu trước đây (xem thêm Ma-thi-ơ 26:17-29). Chỉ khi nhìn lại, họ mới có thể suy ngẫm về cách mà Chúa Jêsus đã bày tỏ trọn vẹn ý nghĩa về lòng yêu mến sâu xa mà một vị vua thời xưa dành cho nhà Đức Chúa Trời (Thi. 69:9; Giăng 2:16–17). Bằng cách đọc lại Kinh Thánh dưới ánh sáng của đền thờ thật của Đức Chúa Trời (là Chúa Jêsus), các môn đồ mới có thể hiểu được nghi lễ tôn giáo của Y-sơ-ra-ên và Đấng Mê-si-a làm sáng tỏ nhau ra sao.

Giờ đây, bằng cách đọc Kinh Thánh từ đầu đến cuối và ngược lại, chúng ta có thể thấy nơi Chúa Jêsus mọi điều mà bất cứ ai trong chúng ta đều cần và khao khát.