Chiếc Đầm Đỏ là dự án ấp ủ của nghệ sĩ người Anh Kirstie Macleod và nó đã trở thành vật triển lãm trong các viện bảo tàng và phòng trưng bày khắp thế giới. Trong mười ba năm, tám mươi bốn mảnh lụa màu đỏ tía đã được chuyển đi khắp thế giới để hơn ba trăm phụ nữ (và một số nam giới) thực hiện công đoạn thêu. Sau đó, ông dùng các mảnh lụa này để thiết kế thành một chiếc đầm dài, kể lại câu chuyện của từng nghệ nhân đã đóng góp—nhiều trong số họ vô cùng nghèo khó và bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Giống như dự án Chiếc Đầm Đỏ, y phục mà A-rôn và con cháu của ông mặc được làm bởi nhiều “người có tài năng” (Xuất. 28:3). Những chỉ dẫn của Chúa về trang phục của thầy tế lễ bao gồm các chi tiết kể lại những câu chuyện của dân Y-sơ-ra-ên, họ cũng khắc tên của các chi phái trên ngọc mã não được gắn trên vai của các thầy tế lễ “trước mặt Đức Giê-hô-va như một kỷ niệm” (c.12). Áo lót, thắt lưng thêu và mũ mang lại cho các thầy tế lễ sự “trang trọng và vinh dự” khi họ hầu việc Đức Chúa Trời và hướng dẫn dân sự thờ phượng (c.40).

Là những người tin Chúa Jêsus trong giao ước mới, chúng ta đều làm chức tế lễ, hầu việc Đức Chúa Trời và dẫn dắt nhau trong sự thờ phượng (I Phi. 2:4–5, 9); Chúa Jêsus là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta (Hê. 4:14). Mặc dù chúng ta không mặc bất kỳ y phục nào thể hiện mình là thầy tế lễ, nhưng với sự giúp đỡ của Ngài, chúng ta “mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục” (Côl. 3:12).