Đa-ni-ên: Đời Sống Thuộc Linh Trong Nền Văn Hóa Thế Tục

Mỗi thế hệ cần nhận biết sự vô tận của Thánh Kinh. Dù chỉ là một câu chuyện, như chuyện Đa-ni-ên trong hang sư tử, cũng là điều đáng để  suy gẫm suốt đời.
Thánh Kinh không chỉ phán dạy chúng ta điều phải làm mà còn bày tỏ nhiều hơn thế. Mỗi chương Kinh Thánh cho biết đầy đủ về Chúa và bản thân, cung ứng bí quyết để hiểu được những điều mà Ngài đang làm cho nhân loại.
Đây là điều Bill Crown, giám đốc Mục vụ Hội thánh của RBC, tin chắc. Trong những trang tiếp theo, ông sẽ giúp chúng ta khám phá điều Đức Chúa Trời mặc khải về Ngài trong câu chuyện về Đa-ni-ên để chúng ta cảm nhận được những mục đích vô tận của đời sống.