Đọc: Giăng 1:1-14

Sự sống [của Chúa Jêsus] là ánh sáng cho mọi người. Giăng 1:4

Tôi và con trai khám phá một hang động nhỏ trên hòn đảo Bonaire thuộc quần đảo Antiles của Hà Lan. Chúng tôi vào hang nhờ đi theo sợi dây bỏ lại của những người từng đến đây. Trước khi trở lại với thế giới đầy ánh nắng bên trên, chúng tôi quyết định tắt đèn để cảm nhận bóng tối hoàn toàn. Trong giây lát, chúng tôi bị bao trùm bởi bóng đen dày đặc.

Đáng sợ biết bao nếu bị lạc trong một hang động lớn dưới lòng đất mà không có nguồn ánh sáng nào hết! Tân Ước sử dụng khái niệm bóng tối để mô tả về tình trạng thuộc linh của nhân loại. Hàng triệu người đang mò mẫm vô vọng và không thể tìm thấy lối đi cho mình. Vì cớ sự kiêu ngạo, nhiều người không nhận biết tình trạng kinh khiếp của mình. Họ cho rằng cuối cùng, giáo dục cũng sẽ mang họ ra khỏi bóng tối ngu muội và mê tín, và chắc chắn sẽ dẫn lối cho họ đến một ngày tươi sáng hơn.

Chúng ta cảm ơn Chúa vì những tiến bộ kỹ thuật và chúng ta không muốn sống thiếu chúng. Nhưng có một sự thật không thể tránh được: Dòng dõi loài người vẫn ở trong tối tăm — lạc mất trong hang động tội lỗi và phản loạn của chính mình. Nhưng có một lối thoát duy nhất — và Đức Chúa Jêsus Christ, Mặt Trời công nghĩa, Đấng đã trả thay cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, bày tỏ cho chúng ta lối thoát đó. Ngài đã trở nên ánh sáng trong nơi tối tăm của bạn chưa? DENNIS DEHAAN

Kìa ai trong tối mắt linh bị mây tội che áng,
Sự sáng của thế giới duy Jêsus
Lại ao kia rửa đúng như lịnh xưa liền được sáng
Sự sáng của thế giới duy Jêsus. BLISS

Chúa Jêsus Christ là tiếng nhạc cho đôi tai và ánh sáng cho đôi mắt.

CHÚ THÍCH: Một chủ đề không thay đổi trong tác phẩm của Giăng đó là ánh sáng đối nghịch với bóng tối. Chủ đề đó được tìm thấy trong các câu 4-9, và tiếp tục xuyên suốt sách Phúc Âm của ông (3:19-21; 9:5; và nhiều chỗ khác). Chủ đề này cũng được tìm thấy trong I Giăng rằng: “Đây là sứ điệp chúng tôi đã nghe nơi Ngài và công bố cho anh em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào. Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý” (1:5-6). Chủ đề này kêu gọi chúng ta nắm chặt lấy Đấng Christ, là Ánh Sáng của thế gian, và sống trong ánh sáng của Ngài.

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.