Điều kiện và Điều khoản Sử Dụng Trang Web Lời Sống Hằng Ngày (Our Daily Bread-ODB)

LƯU Ý PHÁP LÝ – XIN ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB.

BẤT KỲ SỰ TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRỰC TUYẾN WEBSITE CỦA MỤC VỤ LỜI SỐNG HÀNG NGÀY(ODB) NÀY  BAO GỒM NHỮNG DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB, TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN, TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ (TRANG WEB) LÀ ĐỐI TƯỢNG THUỘC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG QUY ĐỊNH TRONG TÀI LIỆU NÀY KHI CHÚNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO THỜI GIAN BỞI ODB (“ĐIỀU KHOẢN”). ODB LÀ WEBSITE TRỰC TUYẾN CỦA MỤC VỤ LỜI SỐNG HẰNG NGÀY (ODB), NHÀ XUẤT BẢN CỦA LỜI SỐNG HẰNG NGÀY. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC TÊN MIỀN LIÊN QUAN VỚI TRANG WEB NÀY, BAO GỒM ODB.ORG, ODB.NET, VÀ TÊN MIỀN KHÁC ĐĂNG KÝ VỚI MỤC VỤ ODB. TRUY CẬP, SAO CHÉP HAY SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN PHẢI ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU. ODB CÓ THỂ THAY ĐỔI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN THEO THỜI GIAN TÙY THEO QUYẾT ĐỊNH ĐƠN PHƯƠNG CỦA ODB, VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB SAU KHI THAY ĐỔI ĐÓ XEM NHƯ LÀ BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THEO ĐIỀU KHOẢN ĐÃ THAY ĐỔI. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN, BẠN CÓ THỂ KHÔNG TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG.

1. TỔNG QUÁT VỀ SỬ DỤNG TRANG WEB

1.1 Bản quyền và quyền sử dụng chỉ dành cho cá nhân và nội bộ. Trừ khi có quy định khác, các trang web là dành cho cá nhân và chỉ sử dụng nội bộ. Trang web thiết kế, văn bản và đồ họa, và việc lựa chọn và sắp xếp các yếu tố đó đều có bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và điều khoản hiệp ước. Trừ trường hợp được cho phép rõ ràng trên trang web, các trang web và các tài liệu có thể không được sao chép, sửa đổi, xuất bản, tải lên, đăng, truyền tải, hoặc phân phối bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ODB và bị pháp luật nghiêm cấm, và có thể dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Người vi phạm sẽ bị truy tố đến mức tối đa có thể. Trừ khi có quy định rõ ràng trong tài liệu này, ODB không nhận hay ngụ ý cho bạn bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá hoặc trao đổi thông tin bí mật.

1.2 Liên kết đến các tài liệu khác. Các trang web liên kết trên trang web này không thuộc sự kiểm soát của ODB và ODB không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào bên trong một trang web liên kết. ODB có quyền chấm dứt bất kỳ liên kết hoặc liên kết các chương trình bất cứ lúc nào. ODB cung cấp liên kết như vậy chỉ là một tiện ích cho bạn. ODB không xác nhận, kiểm tra hoặc xác nhận bất kỳ thông tin, chương trình, công ty, hoặc các sản phẩm trên các trang web mà nó liên kết. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba liên quan đến trang web này thì bạn hoàn toàn chịu rủi ro riêng bạn.

1.3 Chấm dứt thành viên: ODB duy trì quyền, đặc quyền của mình, chấm dứt hoặc đình chỉ thành viên của bạn với ODB bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo trước. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên của bạn trong ODB, quyền sử dụng ODB của bạn ngay lập tức chấm dứt.

1.4 Bạn có thể chấm dứt thành viên ODB của bạn bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân.

1.5 Sử dụng quyền Thành viên: ODB cho phép bạn thêm các thành viên trong gia đình truy cập vào tư cách thành viên ODB của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho việc các sử dụng tài khoản của tất cả các thành viên. Bạn sẽ không được chuyển nhượng, bán, cấp phép hoặc phân phối quyền truy cập của bạn với thành viên ODB của bạn. Thành viên ODB của bạn chỉ dành cho sử dụng cá nhân và gia đình của bạn.

1.6 Bạn xác nhận và bảo đảm rằng: (1) bạn đã đủ 18 tuổi hoặc tuổi luật yêu cầu hoặc cho phép theo luật áp dụng cho việc cung cấp các thông tin thành viên; (2) tất cả các thông tin mà bạn gửi là đúng và chính xác; và (3) bạn là một cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin thành viên. Bạn đồng ý tuân thủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình như đã nêu trong các Điều khoản và Điều kiện.

2. THƯƠNG HIỆU

Trừ khi có quy định khác, tất cả các nhãn sản phẩm và dịch vụ và biểu tượng hiển thị trên các trang web là thuộc quyền sở hữu nhãn hiệu của ODB, Mục Vụ ODB, Nhà xuất bản Discovery, hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu khác như được chỉ ra. Sự thiếu vắng tên hoặc biểu tượng một sản phẩm hay dịch vụ từ trang web này không phải là một sự từ bỏ của bất kỳ thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến tên hoặc logo.

3. TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

3.1 TỔNG QUÁT. ODB KHÔNG XÁC NHẬN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG (i) TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, (ii) HOẶC THÔNG TIN SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, CHÍNH XÁC, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (iii) KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, HOẶC (iv) CHẤT LƯỢNG CỦA MỌI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, HOẶC TÀI LIỆU KHÁC MUA HOẶC BẠN CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN. ODB KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI, HAY LÀM RÕ TRANG WEB.

3.2 Không Bảo Đảm. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA THEO LUẬT CHO PHÉP, TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP “NẾU” VÀ VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI KHÔNG CÓ RÀNG BUỘC HAY NGỤ Ý BẢO ĐẢM NÀO. ODB TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM VÀ THÔNG TIN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG VI PHẠM, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VIRUS, CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN, KẾT QUẢ VÀ THIẾU SƠ SUẤT. TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ THÔNG TIN VẪN DUY TRÌ VỚI BẠN.

4. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

4.1 Loại trừ. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA THEO LUẬT CHO PHÉP, ODB KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN HẠI NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ HẬU QUẢ TỔN HẠI TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TỔN HẠI DO: MẤT LỢI NHUẬN, HOẶC MẤT THÔNG TIN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, MẤT QUYỀN RIÊNG TƯ, KHÔNG ĐÁP ỨNG BẤT KỲ NHIỆM VỤ NÀO (BAO GỒM ĐỨC TIN TỐT HAY CHĂM SÓC HỢP LÝ, SƠ SUẤT, VÀ MẤT TIỀN BẠC HOẶC MẤT ĐỒ VẬT NÀO) PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC BÊN TRONG BẤT CỨ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ KHI ODB BIẾT, HAY NÊN BIẾT VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB HOẶC VỚI BẤT CỨ  ĐIỀU KHOẢN NÀO, CÁCH GIẢI QUYẾT DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ NGỪNG SỬ DỤNG VÀ NGỪNG LÀ HỘI VIÊN TRONG TRANG WEB. CÁC GIỚI HẠN NÊU TRÊN, VIỆC LOẠI TRỪ VÀ TUYÊN BỐ SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA THEO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, NGAY CẢ NẾU CÁCH GIẢI QUYẾT KHÔNG ĐẠT MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT.

4.2 Bồi thường. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và tránh tổn hại đến ODB từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm, yêu cầu, hình phạt, tịch thu, khiếu kiện và các chi phí liên quan và các khoản phí (bao gồm phí luật sư), mà ODB sau đây có thể phải trả, trở thành trách nhiệm hoặc trả tiền phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web hoặc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của các điều khoản này.

5. Chính sách bảo mật của Mục Vụ Lời Sống Hằng Ngày

5.1 Bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật của Mục Vụ Lời Sống Hằng Ngày có sẵn trên trang web này.

5.2 Mọi tranh chấp liên quan đến chính sách bảo mật ODB sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện của Hiệp định này, cũng như những quy định trong chính sách bảo mật ODB.

6 QUY ĐỊNH CHUNG.

6.1 Sửa đổi. ODB có quyền vào bất cứ lúc nào và đơn phương để thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo mà các trang web cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở những chi phí liên quan đến việc sử dụng của trang web. ODB có thể sửa đổi các điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bản tin này. Bạn nên truy cập trang này theo thời gian để xem xét các điều khoản trước đây so với hiện tại bởi vì chúng có thể ràng buộc bạn. Một số quy định của các Điều khoản có thể được thay thế bởi các thông báo pháp lý rõ ràng hoặc các điều khoản nằm trên các trang cụ thể tại trang web. ODB cũng có quyền vào bất cứ lúc nào và đơn phương sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn các trang web (hoặc bất kỳ phần nào) có hoặc không có thông báo trước. Bạn đồng ý rằng ODB không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng của trang web.

6.2 Chuyển nhượng. Bạn không có quyền chuyển nhượng bất kỳ quyền, cũng không ủy thác bất kỳ nghĩa vụ nào theo các điều khoản này hoặc bất kỳ phần nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ODB. Bất kỳ nỗ lực để làm như vậy sẽ được coi là vi phạm các Điều khoản.

6.3 Thẩm quyền giải quyết. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SẼ ĐƯỢC QUẢN LÝ VÀ GIẢI THÍCH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LÝ CỦA TIỂU BANG MICHIGAN, KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN XUNG ĐỘT CÁC NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ. ODB VÀ CÁC ĐỘC GIẢ ĐỒNG Ý RẰNG TẤT CẢ TRANH CHẤP VÀ TRANH TỤNG VỀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ THÔNG TIN, VÀ CHÚNG TÙY THUỘC THẨM QUYỀN VÀ ĐỊA ĐIỂM IN, TÒA ÁN NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT LIÊN BANG TẠI MICHIGAN. SỬ DỤNG TRANG WEB LÀ TRÁI PHÉP VỚI QUYỀN HẠN MÀ KHÔNG CÓ HIỆU LỰC VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MỤC NÀY.

6.4 Sự trợ giúp công bằng. Bạn thừa nhận rằng sự vi phạm của bạn về bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản mà gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho ODB, mà không thể dễ dàng khắc phục bằng cách bồi thường thiệt hại bằng tiền theo quy định pháp luật. Theo đó, trong trường hợp bất kỳ vi phạm của bạn, bao gồm bất kỳ hành động của bạn có thể gây ra một số thiệt hại hoặc làm giảm uy tín, danh tiếng hoặc bản quyền ODB trong trang web, ODB được hưởng một lệnh ngay lập tức, thêm vào bất kỳ khác biện pháp khắc phục có sẵn, để ngăn chặn và khắc phục thiệt hại, mất mát như vậy.

6.5 Toàn bộ thỏa thuận. Các điều khoản thể hiện toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa ODB và bạn liên quan đến các vấn đề của các Điều khoản và tất cả thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước và hiểu biết liên quan đến các đối tượng của các Điều khoản. Không tuyên bố, xác nhận, bảo hành, giao ước hoặc thỏa thuận của bất kỳ điều khoản không rõ ràng được nêu trong Điều khoản này sẽ ảnh hưởng, hoặc được sử dụng để giải thích, thay đổi hoặc hạn chế, các điều khoản rõ ràng và quy định của các Điều khoản.