Bản Quyền Và Cho Phép

TÀI LIỆU CÓ BẢN QUYỀN

Xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Bản Quyền nếu bạn muốn sử dụng một đoạn trích hoặc tài liệu có bản quyền từ Mục Vụ Lời Sống Hằng Ngày ODB, Nhà xuất bản Khám phá (Discovery House Publishers), và / hoặc Năng lực cho Hành Trình (Strength For The Journey). Nhà xuất bản Khám phá bao gồm việc quản lý bản quyền trên thế giới của Hiệp hội Xuất bản Oswald Chambers, Ltd và Day of Discovery có bản quyền nhưng không giới hạn các điều sau:

 • Xin phép
 • In lại
 • Dịch
 • Sử dụng học tập
 • In phi lợi nhuận và điện tử
 • Ghi âm

Để tìm hiểu về việc xin phép in lại các tài liệu có bản quyền, bạn phải liên hệ với chúng tôi bằng văn bản (bằng e-mail hoặc thư). Thư của bạn phải bao gồm:

 • Tiêu đề của cuốn sách, tập sách, bài tĩnh nguyện, sản phẩm ghi âm, hoặc sản phẩm video.
 • Họ và tên của tác giả / họa sĩ của cuốn sách, cuốn sách, bài tĩnh nguyện, sản phẩm ghi âm, hoặc sản phẩm video.
 • tài liệu cụ thể từ các tài liệu có bản quyền mà bạn muốn sử dụng.
 • Cách thức mà bạn muốn sử dụng tài liệu. Vui lòng càng cụ thể càng tốt,  ví dụ: sử dụng thương mại hoặc phi thương mại, sử dụng cá nhân hoặc phân phối, tài liệu giáo dục trong lớp học, bản tin, tờ chương trình, vv
 • Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn.’

QUYỀN DỊCH THUẬT/BỔ SUNG

Để tìm hiểu về sự cho phép để đảm bảo bản quyền dịch hoặc bổ sung, bạn phải liên hệ với chúng tôi bằng văn bản (bằng e-mail hoặc thư). Vui lòng liên hệ với Bộ phận Bản Quyền về các vấn đề sau:

 • Bản quyền nước ngoài (bản quyền dịch và xuất bản tài liệu của chúng tôi trong một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh)
 • Bản quyền tuần tự
 • Bản quyền câu lạc bộ sách
 • Bản quyền điện tử / tương tác

Xin gửi yêu cầu trực tiếp bằng văn bản của bạn đến:

Permissions Department
Our Daily Bread Ministries/Discovery House Publishers
P.O. Box 3566
Grand Rapids, MI 49501
616-957-5741 fax
permissionsdept@odb.org