Lẽ Thật Trong Tình Yêu Thương

Chia sẻ Phúc Âm là cuộc trò chuyện quan trọng nhất mà chúng ta có thể có với người khác. Cách chúng ta chia sẻ Phúc Âm cũng quan trọng như việc bảo đảm phải trình bày toàn bộ Phúc Âm. Làm sứ giả mang sứ điệp thay đổi đời sống nghĩa là chúng ta phải trở nên đầy tớ khiêm nhường của tất cả mọi người, nhận biết những mối quan tâm và bận tâm của thính giả, tìm cơ hội cách sáng tạo để trình bày cho họ biết rằng Đấng Christ là lời giải đáp cho câu hỏi của họ. Sau đó, chúng ta có thể chia sẻ Phúc Âm: Chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của mình nhưng Chúa Jêsus đã làm tất cả những gì cần thiết để chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời.