Sứ Mệnh Của Chúng Tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho Kinh Thánh, là nguồn của sự khôn ngoan có quyền năng biến đổi đời sống trở nên dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với mọi người.

Mối liên hệ quan trọng nhất bạn có là với Chúa Giê-xu Christ. Đó là điều chúng tôi mong muốn nhìn thấy mọi người khắp nơi trên thế giới biết Chúa là ai và kinh nghiệm mối liên hệ cá nhân với Ngài. Chúng tôi muốn giúp mọi người lớn lên trong đức tin, trở nên giống Chúa hơn, và chia sẻ Chân lý của Đức Chúa Trời với mọi người.