Sứ Mệnh Của Chúng Tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho nguồn khôn ngoan biến đổi đời sống của Kinh Thánh trở nên dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với mọi người.

Mối liên hệ quan trọng nhất bạn có là với Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi mong ước nhìn thấy mọi người khắp nơi trên thế giới nhận biết Chúa và kinh nghiệm mối liên hệ cá nhân với Ngài. Chúng tôi muốn giúp mọi người lớn lên trong đức tin, trở nên giống Chúa hơn, và chia sẻ Lời Chúa với mọi người.