Tuyên Ngôn Đức Tin

Cùng với bài tín điều các sứ đồ,

  • Chúng tôi tin Kinh Thánh Tân Cựu Ước được Đức Chúa Trời hà hơi, không sai trật trong nguyên bản, được ứng nghiệm trong Đấng Christ, và bày tỏ sự sáng tạo, sự sa ngã, sự cứu rỗi và sự phục hồi.
  • Chúng tôi tin chỉ có duy một Đức Chúa Trời trong Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
  • Chúng tôi tin Đức Chúa Giê-xu Christ hoàn toàn là Chúa và hoàn toàn là người, là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, và là sự khải thị hoàn hảo của Đức Chúa Cha.
  • Chúng tôi tin Chúa Giê-xu sanh bởi nữ đồng trinh, Ngài không phạm tội, chết thế tội cho chúng ta,  thân thể Ngài sống lại, thăng thiên về với Chúa Cha, và sẽ trở lại vinh hiển.
  • Chúng tôi tin do hậu quả tội lỗi, chúng ta cần sự cứu rỗi khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Đức Chúa Trời thương xót cung ứng sự cứu rỗi này từ Chúa Giê-xu, Đấng giải hòa tất cả ai ăn năn tội và đặt niềm tin nơi Ngài.
  • Chúng tôi tin bởi Đức Thánh Linh chúng ta được cáo trách tội lỗi và thông qua sự ăn năn và tái sanh, chúng ta được bước vào gia đình của Chúa để sống và tăng trưởng giống như Đấng Christ, tin cậy Chúa và yêu thương người khác.
  • Chúng tôi tin cùng một hội thánh, bày tỏ thông qua thân thế của gia đình Đức Chúa Trời, được tạo dựng tất cả trong Đấng Christ và cùng nhau giúp đỡ những người theo Chúa của tất cả các quốc gia.
  • Chúng tôi tin sự trở lại của Chúa chúng ta đem đến sự trọn vẹn của vương quốc Ngài, để xét đoán kẻ sống và kẻ chết, phục hồi sự bình an và niềm vui cho các tạo vật của Ngài.