7 NGÀY SÁNG TẠO

Tác giả: Galih S

Nguồn: https://ymi.today/2015/06/7-days-of-creation/

NGÀY THỨ NHẤT

pic 1

Ban đầu, trái đất vô hình và trống không
Chúa phán: “Phải có ánh sáng”, liền có sự phân chia sáng và tối
Ngài gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm
Đó là là khởi đầu của công việc quyền năng Chúa.

SÁNG THẾ KÝ 1:1-5

Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng,” thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là “ngày,” và bóng tối là “đêm.” Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất.

NGÀY THỨ HAI

pic 2

Chúa tiếp tục công việc sáng tạo vào ngày thứ hai
Quyền năng Ngài tiếp tục được tỏ bày
Ngài làm nên một cái vòm phân cách nước với nước
Ngài gọi nó là “bầu trời” và ngày thứ hai kết thúc.

SÁNG THẾ KÝ 1:6-8

Đức Chúa Trời lại phán: “Phải có một cái vòm giữa khối nước để phân cách nước với nước.” Đức Chúa Trời làm nên vòm trời và phân cách nước ở dưới vòm với nước ở trên vòm, thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi cái vòm là “bầu trời.” Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ hai.

NGÀY THỨ BA

pic 3

Rồi Ngài làm nên đất và biển
Ngài phán, thì cây cỏ mọc lên
Đất sinh ra mọi loại hạt giống
Và Chúa vui lòng về công việc của Ngài.

SÁNG THẾ KÝ 1:9-13

Đức Chúa Trời phán: “Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện,” thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi chỗ khô cạn là “đất,” còn khối nước tụ lại là “biển.” Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh thảo mộc: cỏ kết hạt giống, cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết hạt,” thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ: cỏ kết hạt tùy theo loại, cây ra trái và trong trái có hạt, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba.

NGÀY THỨ TƯ

pic 4

Ngài tạo nên hai vì sáng để chiếu rọi
Vì sáng lớn cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ cai quản ban đêm
Rồi Ngài tạo nên các vì sao, đặt nó trên bầu trời
Và Ngài thấy điều đó thật tốt lành.

SÁNG THẾ KÝ 1:14-19

Đức Chúa Trời phán: “Phải có các vì sáng trên vòm trời để phân biệt ngày với đêm, để làm dấu hiệu xác định các mùa, ngày và năm; và để làm các vì sáng trên vòm trời soi sáng quả đất,” thì có như vậy. Đức Chúa Trời tạo nên hai vì sáng lớn: vì sáng lớn hơn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì sáng đó trên vòm trời để soi sáng quả đất, cai quản ban ngày và ban đêm, và phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ tư.

NGÀY THỨ NĂM

pic 5

Và rồi Ngài quyết định tạo nên các loài sinh vật
Trái đất đã gần như một bức tranh hoàn chỉnh.
Cả loài có cánh và động vật thủy sinh đều sinh sôi nảy nở
Không hề có sự khan hiếm trong kế hoạch hoàn hảo của Ngài.

SÁNG THẾ KÝ 1:20-23

Đức Chúa Trời phán: “Nước phải đầy dẫy các loài thủy sinh vật, và phải có các loài chim bay lượn trên mặt đất dưới vòm trời.” Đức Chúa Trời sáng tạo các loài cá khổng lồ, mọi loài động vật thủy sinh, tùy theo loại mà sinh sôi nẩy nở trong nước, và mọi loài chim có cánh tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó và phán: “Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy gia tăng thật nhiều trên đất.” Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ năm.

NGÀY THỨ SÁU

pic 6

“Đất phải sinh các động vật tùy theo loại”
Thế là các loại động vật được tạo dựng tùy theo giống loài
Cuối cùng Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài
Và dòng dõi của A-đam được bắt đầu.

SÁNG THẾ KÝ 1:24-31

Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh các động vật tùy theo loại: gia súc, các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại,” thì có như vậy. Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất.” Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất.” Đức Chúa Trời lại phán: “Nầy, Ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hạt. Đó sẽ là thức ăn cho các con. Còn các loài thú rừng, loài chim trên trời, loài vật bò sát trên mặt đất, và bất cứ loài nào có sự sống thì Ta ban mọi thứ cỏ xanh dùng làm thức ăn,” thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu.

NGÀY THỨ BẢY

pic 7

Công trình sáng tạo vĩ đại đã hoàn tất
Và Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy
Ngài ban phước và thánh hóa ngày ấy
Đó là kết thúc của câu chuyện sáng tạo.

SÁNG THẾ KÝ 2:1-3

Như vậy, trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất các công việc Ngài đã làm. Vì thế, vào ngày thứ bảy Ngài nghỉ. Ngài đã làm xong mọi công việc. Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì vào ngày đó Ngài nghỉ sau khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/