YMI Vietnam YMI Vietnam
YMI Việt Nam là chuyên mục viết về những vấn đề liên quan đến giới trẻ trong cuộc sống hiện đại, được dịch từ trang https://ymi.today/, mục vụ hướng tới giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.