YMI VN

Mời bạn cùng suy ngẫm những vấn đề trong cuộc sống với cái nhìn từ Thánh Kinh. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết với ODB Việt Nam, vui lòng gởi email đến vietnam@odb.org.