Đọc: Giăng 20:19-31

Phước cho những người không thấy mà tin! Giăng 20:29

Tục ngữ có câu: “Trăm nghe không bằng một thấy.” Nhưng nếu chúng ta chỉ tin vào những gì nhìn thấy được, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết Đức Chúa Trời hay kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài.

Tôi đến nước Anh trong thời gian bệnh dịch lở mồm long móng đang ở mức đỉnh điểm. Ở nhà, tôi đã đọc được những câu chuyện trên báo về ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh này đối với người nông dân. Tôi đã xem những bản tin trên ti-vi nói về việc giết và thiêu hủy rất nhiều gia súc để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch. Nhưng khi đi xe lửa từ London đến Devon, tôi nhìn thấy nhiều bầy cừu và những đàn gia súc khỏe mạnh trên cánh đồng. Tôi không nhìn thấy bảng cảnh báo nào về bệnh dịch lở mồm long móng. Tôi nên tin vào mắt mình hay tin vào những nguồn tin tức đáng tin cậy?

Sau khi Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết, Thô-ma không tin những lời người khác thuật lại cho rằng Ngài đang sống. Ông nói rằng nếu ông không chạm vào dấu đinh nơi bàn tay Chúa Jêsus và vết thương nơi hông Ngài thì ông sẽ không tin (Giăng 20:23-25). Khi Chúa hiện ra với các môn đồ 8 ngày sau đó, Chúa Jêsus nói với Thô-ma: “Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng? Phước cho những người không thấy mà tin” (c.29).

Mặc dù không thấy Chúa Jêsus, bởi đức tin, chúng ta vẫn chấp nhận lời của các nhân chứng đáng tin cậy, chúng ta nắm chắc Chúa hằng sống, và chúng ta tin cậy. DAVID MACCASLAND

Bởi lòng tin chắc, vững an
Món quà miễn phí, sẵn ban cho rồi
Jêsus, Đấng Cứu Chuộc tôi
Người bạn thiết hữu, bên tôi trọn đời. ANON

Đức tin nhìn thấy những điều mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.