Món Quà Ân Điển: ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ BAN CON NGÀI CHO CHÚNG TA

[Ma-ri] sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ. Lu-ca 2:7

Mẫu tin quảng cáo trên trang báo ngay lập tức đập vào mắt tôi. Gần phía trên của trang giấy màu xanh nhạt là hình ngôi sao in bóng. Giữa trang báo là cụm từ:

Là một bé trai.

Lu-ca 2:11 được in ở phần dưới trang giấy, viết rằng: “Hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.”

Thông điệp rất đơn giản – là một bé trai – được công bố là món quà không xiết kể, một Cứu Chúa đến thế gian trong hình hài một em bé. Tại sao Ngài làm vậy?

Chúng ta cần Đức Chúa Trời sai Chúa Jêsus đến. Bởi vì tội lỗi mình, chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời thánh khiết (Rô. 3:23). Chúng ta cần đến một Cứu Chúa, và là Đấng Trung Gian để giảng hòa. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể phục hồi mối quan hệ này.

Đức Chúa Trời muốn sai Chúa Jêsus đến. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Ngài (Giăng 3:16) đến để phục hồi mối quan hệ của chúng ta. Chúa Jêsus là Đấng duy nhất có thể đáp ứng đòi hỏi của Ngài về một sinh tế hoàn hảo – chỉ Ngài mới hoàn toàn vô tội (Hêb. 9:11-15). Ngài sẵn sàng dâng chính mình Ngài trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã chấp nhận của lễ này và khiến Ngài sống lại từ kẻ chết.

Bởi vì nhu cầu của chúng ta và tình yêu thương của Ngài, Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta món quà là Chúa Jêsus, Đức Chúa Con. Hãy tiếp nhận món quà của Ngài ngay hôm nay – một món quà hoàn toàn miễn phí. ANNE CETAS

Chúa Jêsus đã chết để chúng ta có thể sống.


PHẦN KINH THÁNH HÔM NAY: Rô-ma 3:22–26

22 Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả; 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; 24 nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. 25 Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc nầy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. 26 Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus.

Trở lại trang Món Quà Ân Điển để tìm thêm tài liệu.