Đọc: Ma-thi-ơ 27:15-26

“Trong hai người nầy các ngươi muốn ta tha ai?” Họ trả lời: “Ba-ra-ba.” Ma-thi-ơ 27:21

Đám đông tụ tập lại, và họ muốn một người được phóng thích. Trong thời Chúa Jêsus, người ta có phong tục thả tự do cho một tù nhân trong dịp Lễ Vượt Qua để kỷ niệm sự giải phóng dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập.

Phi-lát không phải là người mới mẻ trên chính trường. Vì thế ông cho đám đông quyền lựa chọn: Đấng đã khiến La-xa-rơ sống lại từ cõi chết hoặc kẻ đã khiến nhiều người phải chết sớm dưới lưỡi gươm của mình. Sự lựa chọn dường như quá rõ ràng. Nhưng dân chúng lại chọn kẻ sát nhân Ba-ra-ba.

Quy luật đám đông luôn luôn thích sự hung bạo, nổi loạn, điên cuồng. Họ chọn muông sói: Ba-ra-ba, Sta-lin, và Hít-le của thế giới. Họ khước từ những người khiêm nhu, hạ mình, đầy tớ, chiên con.

Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta ở đó? Chúng ta sẽ chọn ai? Chúng ta nghĩ rằng mình sẽ chọn Chúa Jêsus. Nhưng liệu có phải vậy không? Tiếng nói của đám đông quá mạnh. Một vài ngày trước khi xử án, đám đông từng tung hô: “Hô-sa-na Con vua Đa-vít!” Giờ đây dân chúng kêu gào: “Hãy đóng đinh hắn!” Áp lực của số đông có thể khiến chúng ta bối rối, sợ hãi và bị cuốn theo.

Ôi Chúa, xin giúp chúng con. Đôi lúc trong đám đông, mặc dầu chúng con biết hết, nhưng chúng con vẫn bị cám dỗ chọn muông sói. Xin giúp chúng con chọn Chiên Con. DAVE EGNER

Thế gian ra sức ép nài
Muốn cho ai nấy theo tiêu chuẩn đời
Cậy trông sức Chúa ai ơi
Nắm giữ lẽ thật kẻo đời cuốn lôi. SPER

Để chống lại áp lực của thế gian, hãy dựa vào năng lực của Chúa.

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.