Lạy Chúa, cuộc sống này vốn nhiều cám dỗ và cạm bẫy. Và Ngài biết cha mẹ con phải đối diện với vô số tranh chiến mỗi ngày trong tâm trí, tấm lòng và hành động của mình. Xin ban năng lực để cha mẹ con đắc thắng những cám dỗ và luôn chạy đến với Ngài để được cứu giúp. Khi cha mẹ con phân vân giữa các lựa chọn, xin Ngài chỉ dẫn cha mẹ con bằng tiếng phán êm dịu của Ngài. Khi cha mẹ con chần chừ trước cám dỗ, xin kéo cha mẹ con ra khỏi đó vì Ngài luôn đầy lòng thương xót. Ở trong vai trò cha mẹ, lắm lúc cha mẹ con phải cố gắng mạnh mẽ vì con cái của mình. Nhưng xin cho cha mẹ con biết rằng Ngài là Cha Từ Ái luôn thấu hiểu những yếu đuối và luôn chờ đợi cha mẹ con chạy đến với Ngài để nương dựa nơi sức lực của Ngài.

Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. (I Cô-rinh-tô 10:13)

Quay lại trang 7 Ngày Cầu Nguyện Cho Cha Mẹ