Đọc: Ma-thi-ơ 10:24-39

Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng đáng với Ta. Ma-thi-ơ 10:38

Thập tự giá. Ngày nay, chúng ta nghĩ đến thập tự giá là một công cụ bằng gỗ, thô ráp dùng để xử hình Chúa Jêsus Christ.

Nhưng trước khi những người theo Ngài hình dung thậm chí rất mờ nhạt rằng Chúa Jêsus sẽ chết theo cách đó, thì Ngài đã nói về thập tự giá. Khi Ngài đứng gần biển Ga-li-lê, chuẩn bị các môn đồ cho việc tìm kiếm “những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên” (Ma-thi-ơ 10:6), Chúa Jêsus đã phán bảo họ: “Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng đáng với Ta” (c.38).

Những người này không liên tưởng thập tự giá với cái chết sắp đến của Chúa Jêsus, nhưng họ biết thập tự giá có nghĩa gì. Đóng đinh vào thập tự giá là một cách hành hình phổ biến thời bấy giờ. Các môn đồ đã hình dung một bức tranh sống động về nỗi thống khổ, hình phạt và đau đớn cực độ của thập tự giá. Vác thập tự giá nghĩa là bước đi trên con đường chông gai nhất của cuộc đời.

Vậy tại sao Chúa Jêsus lại khích lệ họ vác thập tự giá? Vì Ngài muốn các môn đồ là những người sẵn lòng đương đầu với những khó khăn sẽ phục vụ cho mục đích của Ngài. Chẳng bao lâu nữa, Chúa Jêsus sẽ bị giết, và những người theo Ngài sẽ phải tiếp tục truyền rao sứ điệp của Ngài một mình. Để đứng vững trước những thế lực đang tìm cách dập tắt Tin Lành thì phải cam kết đến cùng.

Điều đó cũng là thách thức cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có sẵn lòng tự bỏ mình để vác thập tự giá và phục vụ Đấng Christ không? Trách nhiệm này thật lớn lao —nhưng phần thưởng của nó là đời đời. DAVE BRANON

Tôi có phải chiến binh đoàn thập tự
Người theo gót Chiên Con ư?
Giảng danh Jêsus hổ ngươi hay sao?
Vì danh Chúa, vững không nào? WATTS

Với tất cả mọi điều Đấng Christ đã làm cho chúng ta, chúng ta có thể làm gì hơn ngoài việc dâng điều tốt nhất cho Ngài?

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.