Đời sống thuộc linh trong nền văn hóa thế tục

Kinh Thánh là một quyển sách vượt thời gian, vẫn luôn thích hợp cho mọi thế hệ. Ngay cả một câu chuyện như Đa-ni-ên trong hang sư tử cũng là điều đáng để suy ngẫm suốt đời.

Kinh Thánh không chỉ phán dạy chúng ta những điều phải làm mà còn bày tỏ nhiều hơn thế. Mỗi chương Kinh Thánh trình bày cho chúng ta biết đủ về Đức Chúa Trời và về bản thân, hầu chúng ta có thể nhận biết và dự phần vào những điều mà Ngài đang làm trong thế giới của chúng ta.

Đây là điều mà tác giả Bill Crowder, Giám đốc Bộ phận Church Ministries của Mục vụ ODB tin chắc. Trong những trang tiếp theo, ông sẽ giúp chúng ta khám phá điều Đức Chúa Trời mặc khải về chính Ngài trong câu chuyện Đa-ni-ên để chúng ta hiểu được những mục đích tuyệt vời và vĩnh cửu của đời sống.