Khi Chúa Nói Không

Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như hoạch định. Trong nhiều trường hợp, chúng ta có thể thích ứng. Tuy nhiên, khi những giấc mơ sâu thẳm nhất, những hy vọng ấp ủ từ lâu tan vỡ thì làm thế nào để chúng ta đối diện? Đôi khi Chúa nói không và chúng ta không thể hiểu hay tìm được lời giải thích nào cả. Sheridan Voysey và vợ là Merryn đã kinh nghiệm nhiều hoang mạc của những giấc mơ tan vỡ. Trong hành trình của mình,họ học biết nhiều điều về chính mình và về Đức Chúa Trời. Họ cũng học biết rằng “không” chưa hẳn là câu trả lời cuối cùng.