Ma-ri và Ma-thê – Cân Bằng Những Ưu Tiên Trong Cuộc Sống

Tác giả Alice Mathews sử dụng những trải nghiệm trong cuộc sống và những gì lòng mình kinh nghiệm để đem cái nhìn tươi mới vào Lời Chúa. Bà là giáo sĩ, vợ mục sư, người mẹ và người bà. Giờ đây với văn bằng tiến sĩ, bà là giáo sư tại Chủng viên Gordon-Conwell.

Chỉ những phụ nữ bận rộn mới hiểu được tấm lòng của Ma-thê, một người phụ nữ trong Tân Ước bận rộn với vô số công việc. Và chỉ những phụ nữ hay trầm ngâm suy nghĩ, thích học dưới chân Chúa mới hiểu được tấm lòng của Ma-ri, em của Ma-thê.

Tôi tin rằng bà Alice chính là người phụ nữ đó. Và bà chia sẻ những suy ngẫm về Ma-ri và Ma-thê trong những trang tiếp theo.

Martin R. DeHaan II