Tiền bạc – Vì sao không bao giờ đủ?

Nếu chúng ta neo chắc cuộc đời mình vào Chúa thay vì vào tiền bạc, chúng ta sẽ có được góc nhìn mới mẻ về cuộc sống và về tình trạng tài chính của chúng ta. Chúng ta sẽ biết rằng Chúa là Đấng cai trị, rằng Ngài yêu thương và quan tâm chăm sóc chúng ta và rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để đương đầu với những thách thức trong cuộc sống.

Bạn còn nhớ Rockefeller chứ? Người kiếm được thật nhiều tiền trong cuộc sống đã biết tìm thấy sự thỏa lòng chân thật ở nơi đâu. Ông đã nói rằng: “Không có gì trên thế gian này có thể sánh với mối thông công với Đấng Christ; không điều gì có thể làm cho thỏa mãn ngoại trừ Đấng Christ.”

Đây có phải là điều bạn đang tìm kiếm?