“Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Các con biết Ta đi đâu, và biết đường đi nữa.” – Giăng 14:2-4

Nhiều năm sau đó, Chúa Jêsus hứa ban một nơi ở trong nhà Đức Chúa Trời (hay một chỗ trong gia đình của Ngài) cho bất kỳ ai tin Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể sống với Chúa mãi mãi! Sau khi chúng ta qua đời, Chúa Jêsus sẽ “tiếp rước” chúng ta. Ngài là Đấng duy nhất có thể ban cho chúng ta sự sống mới với Đức Chúa Trời. Bằng cách nào? Bằng cách nhận hình phạt của Đức Chúa Trời thay chúng ta. Chúa Jêsus nói những lời này không lâu trước khi Ngài bị bắt và bị đóng đinh. Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta, sẵn sàng trả giá cho sự khước từ Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài đã gánh lấy cơn giận của Đức Chúa Trời nên chúng ta không cần phải nhận nữa. Đây chính là những điều Đức Chúa Trời sẵn lòng thực hiện để khiến chúng ta trở nên gia đình của Ngài và giải phóng chúng ta khỏi mọi tội lỗi đã phạm.

Đây chính là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài yêu thương chúng ta rất nhiều, đến nỗi ban Con Một của Ngài chịu chết để bôi xóa mọi tội lỗi và vi phạm của chúng ta.

Click vào đây để quay lại trang web Giáng Sinh.