Thiên sứ tiếp: “Cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS… vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn.” Ma-ri thưa với thiên sứ: “Tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó?” – Lu-ca 1:30-34

Lần đầu tiên Đức Chúa Trời hiện ra với Ma-ri là để thông báo rằng cô sẽ mang thai! Liệu người nữ đồng trinh có thể sinh con sao? Theo lẽ thường thì không. Mọi người đều biết rằng người nữ đồng trinh không thể mang thai. Tuy vậy, nữ đồng trinh Ma-ri sẽ sinh một Con trai. Như lời thiên sứ phán với Ma-ri: “Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được” (c.37). Cơ Đốc nhân tin Chúa Jêsus được sinh bởi nữ đồng trinh bởi vì họ tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm mọi điều vượt ngoài quy luật tự nhiên. Chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể khiến một em bé được sinh ra từ người nữ đồng trinh.

Điều này có quan trọng không? Một em bé được sinh ra.

Điều này thực sự rất quan trọng. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời (tên khác của Ngài là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta – Ma-thi-ơ 1:23) và Ngài trở thành con người. Việc sinh ra bởi nữ đồng trinh cho thấy Chúa Jêsus vẫn Đức Chúa Trời trọn vẹn khi Ngài ở trên đất. Vì là Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus có thể ban cho chúng ta vương quốc (một nơi để sống hay một “gia đình” để thuộc về) vượt trên sự chết và “mãi mãi trường tồn”.  

Click vào đây để quay lại trang web Giáng Sinh.