Lạy Chúa, xin Ngài chúc phước trên mọi việc cha mẹ con làm. Xin Chúa dùng những công việc đó để tiếp trợ tài chính cho gia đình con và giúp cha mẹ con bày tỏ danh Ngài tại nơi mà Ngài đặt để. Xin ban cho cha mẹ con sự khôn ngoan và những kỹ năng cần thiết, cũng như năng lực hầu vượt qua những thách thức và khó khăn để hoàn thành công việc cách tốt nhất. Xin giúp cha mẹ con không thỏa hiệp với những tiêu chuẩn của người đời, cũng như không nhượng bộ những giá trị đức tin để đạt được những lợi ích tạm thời nào đó trong công việc. Xin giúp cha mẹ con luôn nhận biết rằng Ngài là Người Chủ nắm quyền tuyệt đối, cũng là Người Cha biết rõ mọi thách thức mà chúng con đối diện. Xin giúp cha mẹ con tin cậy Ngài để hoàn thành tốt vai trò của mình và giao phó phần còn lại cho Chúa.

Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va, thì những lo toan của con sẽ được thành tựu. (Châm Ngôn 16:3)

Ngày 3: Cầu nguyện cho sức khỏe của cha mẹ

Quay lại trang 7 Ngày Cầu Nguyện Cho Cha Mẹ