Lúc Đức Chúa Jêsus đến thì Thô-ma… không có ở đó với họ… Thô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy… thì tôi sẽ không tin.” Tám ngày sau, các môn đồ lại họp trong nhà, Thô-ma cũng có ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!”… Thô-ma thưa rằng: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” – Giăng 20:24-28

Làm sao biết được sự chết của Chúa Jêsus đã trả giá cho việc chúng ta khước từ Đức Chúa Trời? Thời gian Ngài sống trên đất bắt đầu với điều bất khả thi (người nữ đồng trinh mang thai), và cũng sẽ kết thúc bằng điều lạ lùng: Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết! Ngài đã chiến thắng sự chết. Điều này chứng minh rằng Chúa Jêsus đã trả xong án phạt của chúng ta cách trọn vẹn và Ngài có thể ban cho chúng ta sự sống mới với Đức Chúa Trời.

Một môn đồ của Chúa Jêsus là Thô-ma không tin rằng Ngài đã sống lại. Nhưng khi thấy Ngài, Thô-ma gọi Chúa Jêsus là “Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” Đức Chúa Trời muốn Thô-ma ở trong gia đình của Ngài. Ngài thấu hiểu sự nghi ngờ và thắc mắc của ông, và đã giúp ông tin cậy Chúa Jêsus.

Sau khi sống lại, Chúa Jêsus đã hiện ra cho hàng trăm người khác. Những nhân chứng này đã đặt lòng tin vững vàng nơi Chúa Jêsus, ngay cả khi bị đe dọa và bị giết, họ biết chắc rằng được ở trong gia đình của Đức Chúa Trời là điều quan trọng hơn mọi điều khác.

Click vào đây để quay lại trang web Giáng Sinh.