Category  |  Chiến Thắng Trong Bi Thương

Sứ Mạng Giải Cứu

Bộ phim Giải cứu Binh nhì Ryan kể về cuộc giải cứu của đội nhảy dù Mỹ trong Thế Chiến II.…

Ánh Sáng Trong Đêm Tối

Đọc: Giăng 1:1-14

Sự sống [của Chúa Jêsus] là ánh sáng cho mọi người. Giăng 1:4

Tôi và con trai khám phá…

Làm Gì Sau Đó?

Đọc: Lu-ca 22:54-62

Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay. Lu-ca 22:62

Trong đêm trước khi Chúa Jêsus bị hành hình,…

Muông Sói Hay Chiên

Đọc: Ma-thi-ơ 27:15-26

“Trong hai người nầy các ngươi muốn ta tha ai?” Họ trả lời: “Ba-ra-ba.” Ma-thi-ơ 27:21

Đám đông tụ…

Sự Tha Thứ Siêu Nhiên

Đọc: Lu-ca 23:26-34

Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Lu-ca 23:34

Anh trai của một…

Chiến Thắng Trong Bi Thương

Đọc: Lu-ca 23:44-56

Khi đến một chỗ gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá. Lu-ca 23:33

Chúng ta…

Bằng Chứng Không Thể Chối Cãi

Đọc: Công vụ 1:1-11

Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi…

Giới Hạn Của Mắt

Đọc: Giăng 20:19-31

Phước cho những người không thấy mà tin! Giăng 20:29

Tục ngữ có câu: “Trăm nghe không bằng một…

Đấng Chiến Thắng Vĩ Đại

Đọc: Hê-bơ-rơ 12:1-9

Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy? Rô-ma 7:24

Ai mà không hào hứng khi…

Vác Thập Tự Giá

Đọc: Ma-thi-ơ 10:24-39

Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta thì chẳng xứng đáng với Ta. Ma-thi-ơ 10:38

Thập tự…