Cách đây hai ngàn năm, chính Đức Chúa Trời đã thực hiện một sứ mạng giải cứu. Ngài đã sai Con Một của Ngài đến với thế giới hư mất. Với mục đích không gì lay chuyển, Đức Chúa Con đã hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Cha bằng sự chết và sự sống lại của Ngài. Sự giải cứu giờ đây sẵn dành cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài. Một người chết để cứu nhiều người.

Ấn phẩm Phục Sinh mang tên Chiến Thắng Trong Bi Thương của Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày giúp bạn nhớ lại những sự kiện mà Đấng Christ đã trải qua vì tình yêu thương, từ những ngày đầu Ngài sống trên đất đến chiến thắng khải hoàn trên mộ phần. Chúng tôi đã chọn lọc từng bài đọc để giúp bạn suy gẫm về sứ mạng giải cứu lẫn Đấng Giải Cứu. Nguyện điều này trở nên tươi mới và có một ý nghĩa mới mẻ đối với bạn.