Spotlight Vietnam Spotlight Vietnam
Tiêu Điểm là chuyên mục suy ngẫm về những vấn đề trong cuộc sống với cái nhìn từ Thánh Kinh. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết với chúng tôi, vui lòng liên hệ email vietnam@odb.org.